Kako se čisti i dezinfikuje bunar?

Ogromna količina vode i nanosa, koje su u mnogim delovima Srbije poplave ostavile za sobom, dovela je, pored ostalog, i do ugroženosti izvora pijaće vode. Mnogi naši sugrađani poseduju sopstvene bunare za snabdevanje zdravom vodom, za piće, pranje i ostale potrebe. Bilo da su njihovi bunari pogođeni poplavama ili ne, čišćenje, održavanje i dezinfeksija bunara, bitne su aktivnosti koje se moraju sprovoditi kako bi kvalitet vode i njena bezbednost po zdravlje bili zagarantovani.

Tamo gde je neophodno izvršiti čišćenje i dezinfekciju bunara, neophodno je najpre utvrditi higijensku ispravnost vode koja dotiče u bunar. U slučaju neispravnosti vode, pristupa se sanaciji bunara i terena oko bunara. U slučaju potrebe, mora se izvršiti i uklanjanje mulja iz bunara.

sredstva-za-dezinfekciju

Prilikom postupka čišćenja bunara, neophodno je koristiti proverena i kvalitetna dezinfekciona sredstva, a ruke, nakon svakog procesa čišćenja, neophodno je prati i dezinfikovati dezinfekcionim maramicama.

vlazne-maramice

Takođe, važno je pridržavati se sledećih koraka i radnji. Najpre je neophodno utvrditi količinu vode u bunaru. Količinu hlornog preparata potrebnu za postupak dezinfekcije dozirati prema uputsvu, zavisno od količine vode u bunaru i vrste hlornog preparata. Ukoliko osim dezinfekcije sprovodite i asanaciju terena, neophodno je iscrpeti celokupnu količinu vode iz bunara. Nakon ovoga, izvršite popravke unutrašnjosti bunara, poput cementiranja oštećenih delova, ojačavnja zidova, čišćenja nataloženog mulja. Takođe, filterski sloj koji čine sloj peska i slojevi šljunka i kamena iznad, neophodno je zameniti. Neophodno je izvršiti mehaničko čišćenje zidova bunara. Ovo se vrši čeličnom četkom natopljenom u sredstvo za dezinfekciju. Čišćenje, ribanje i dezinfekcija se vrše u pravcu odozgo prema dole, pri čemu se spiraju nečistoće, biljke, mahovina i sl. Lanac i kofa sa bunara se takođe dezinfikuju.

Veoma je važno urediti okolinu samog bunara. Svaki eventualni uzročnik zagađenja bunar, mora biti udaljen najmanje dvadeset metara od samog bunara. Zidovi bunara moraju biti nepropustljivi za nečistoću koja se nalazi u okolini bunara, te se iz tog razloga vrši preziđivanje zida i nabijanje slojem masne ilovače oko zida. Okolina bunara u prečniku od dva metra, mora biti betonirana.

scientist working at the laboratory

Nakon ovoga, može se izvršiti novo punjenje bunara vodom. Voda se tretira dezinfekcionim sredstvom koje se rastvara u deset do dvadeset litara vode i iz posebne posude naspe u bunar. Dezinfekciono sredstvo ostaviti da deluje dvadeset četiri časa nakon čega vodu iz bunara treba iscrpeti. Nakon ponovnog punjenja bunara vodom, dodati hlorni preparat po upustvu. Dva do tri  dana posle dezinfekcije kontroliše se vrednost rezidualnog hlora, i uzima se uzorak vode za hemijsku i mikrobiološku analizu.

Nakon ovako obavljenog čišćenja i dezinfekcije bunara, stvoreni su svi uslovi za nesmetanu upotrebu zdrave pijaće vode iz vašeg ličnog izvora.