Osnovni Elementi Diplomskog Rada

Diplomski rad je samostalno i stručno delo studenta, zato je bitno da se temi priđe veoma ozbiljno. U izradi rada student mora pokazati sposobnost primene teorije i prakse koju je stekao tokom godina studiranja, kao i sposobnost u rešavanju komleksnih problema i da se pri obradi teme može samostalno služiti literaturom. Nakon definisane teme sa mentorom i prikupljene literature, treba preći na izradu diplomskog rada.

Osnovni elementi diplomskog rada

Osnovni podaci o autoru i radu se pišu na prvoj stranici rada, odnosno naslovnoj stranici. Naslovna stranica se ne označava rednim brojem. Ona treba da sadrži: naziv visokoškolske institucije, naznaku da se radi o diplomskom radu, ime i prezime studenta kao i broj indeksa, naziv predmeta, naslov teme, ime i prezime mentora kao i njegovu akademsku titulu, mesto i godinu predaje rada. Pre naslovne stranice dolaze korice na kojima se navode sledeći podaci: ime i prezime studenta, naslov teme, naznaka da se radi o diplomskom radu, mesto i godina predaje rada.

Obavezan deo svakog diplomskog rada je sadržaj, koji predstavlja sistematizovan pregled rada i pruža informacije o glavnim naslovma i podnaslovima, o mestu na kojem se nalaze u radu. Sadržaj se obično nalazi na početku rada, posle naslovne strane, a pre uvoda.

Tekst rada obavezno počinje uvodom, a njegov cilj je upoznavanje čitaoca sa temom koja se obrađuje u diplomskom radu. Traba da bude kratak, informativan, jasan i interesantan. Uvodom treba obuhvatiti predmet istraživanja i definisanje poblema, ciljeve istraživanja, osnovnu hipotezu,kao i opisivanje sadržaja pojedinih delova i navođenje izvora informacija. Iako se nalazi na početku rada, trebalo bi ga pisati pošto napišete ostale delove diplomskog rada.

Razrada teme predstavlja glavni deo rada, koji zauzima najviše prostora i obično je podeljen na više delova. Na početku treba izložiti istorijat nastanka određenog problema, dosadašnja istraživanja i spoznaje o problemu. Potom treba izložiti činjenice, podatke, ideje i zapažanja do kojih ste došli na osnovu istraživanja, vaših ili analize tuđih u svrhu potkrepljivanja hipoteze. A na samom kraju predložiti rešenja za konkretan problem. Obzirom da osobine diplomskog rada dolaze do izražaja u glavnom delu, treba obratiti pažnju da :

–                    se pri izlaganju izbegavaju opširna objašnjenja i da se piše smo ono što je značajno i što je neposredno vezano za temu

–                    delovi rada moraju biti usklađeni i povezani u jedinstvenu celinu

–                    se važne konstatacije adekvatno istaknu i da dobiju više prostora u radu

–                    svaki stav bude argumentovan i na najbolji način obrazložen, pritom se trebaju navoditi različita mišljenja, ne samo uzimati                        u obzir argumente koji idu u prilog postavljenoj tezi

–                    navođenje primera, hipotetičkih ili stvarnih koji su preuzeti iz literature ili prakse

–                    rad bude pisan jasnim i jednostavnim stilom i da bude gramatički i pravopisno ispravan.

Kao što smo naveli pisanje diplomskog rada počinje od glavnog dela, gde se preporučuje da se prvo napiše koncept o kom se može diskutovati sa mentorom, a posle ukoliko je potrebno radi revizija i pisanje konačnog teksta. Posle napisanog glavnog dela, piše se uvod i zaključak.

Zaključak predstavlja završni deo diplomskog rada, u kojem se na precizan i logičan način iznose rezultati do kojih se doslo tokom obrade teme. U njemu se potvđuje ili odbacuje hipoteza, odnosno on sadrži odgovore na pitanja postavljena u uvodu. Zaključak ne treba da bude dug i piše se na posebnoj stranici.

U delu pod naslovom „Literatura“ navode se detalji korišćenih dokumenata pri izradi diplomskog rada.