Pojam prekršajnog prava

Prekršajno pravo je skup pravnih propisa kojima se određuje koja se ponašanja smatraju prekšajima, utvrđuju opšta pravila o odgovornosti za prekršaje, uslovi za izricanje prekršajnih sankcija, vrste tih sankcija, nadležnost i postupak za utvrđivanje odgovornosti za učinjene prekršaje i izricanje prekršajnih sankcija, kao i pravila o njihovom izvšenju. Iz gore navedene definicije možemo zaključiti da prekršajno pravo predstavlja skup pravnih propisa, tj.onih propisa kojima se određuje koja se ponašanja smatraju prekršajima. Zakonom o prekršajima su regulisane i sankcije za pojedine prekršaje kao i postupak za izricanje i izvršenje tih prekršajnih sankcija. Prema tome možemo zaključiti da se prekršajno pravo deli na tri dela, tj.na materijalno prekršajno pravo, procesno prekršajno pravo i izvršno prekršajno pravo.

Materijalno prekšajno pravo definiše uslove prekršajne odgovornosti i prekršajne sankcije koje se izriču počiniocima prekršaja. Procesno prekršajno pravo reguliše postupak u kojem se izriču prekršajne sankcije. Takođe procesno prekršajno pravo reguliše i subjekte koji učestvuju u prekršajnom postupku kao i načela prekršajnog postupka i postupka po redovnim i vanrednim pravnim lekovima. Izvršno prekršajno pravo reguliše posobenost postupka izvršenja prekršajnih sankcija koje su izrečene u prekršajnom postupku. Novim zakonom koji je donet 2010. godine unete su brojne novine u pogledu izvršenja prekršajnih sankcija, a najznačajniji je sistem za naplaćivanje novčanih kazni. Prema tom sistemu licima sa neplaćenim kaznama neće biti dozvoljeno da registruju vozilo ili da im se izdaju određeni dokumenti.

 pravo prekrsajno

Predmet i zadatak prekršajnog prava

Predmet prekšajnog prava su prekršaji kao posebna kategorija kažnjivih dela, u tom smislu, prekršajno pravo određuje koji se postupci ili ponašanja smatraju prekršajima, koja se lica smatraju počiniocima prekršaja, reguliše opšte uslove za postojanje prekršaja i prekršajnu odgovornost počinioca prekršaja, određuje vrste sankcija za prekršaje i opšte uslove za njihovo izricanje, kao i sankcije za pojedine prekršaje, određuje nadležnost organa za prekršaje i pravila prekršajnog postupka, kao i pravila o izvršenju prekršajnih sankcija. Postupci odnosno ponašanja koje se smatraju prekršajima su jednim delom obuhvaćeni Zakonom o Prekrsajima Srbije, a delom su regulisani drugim posebnim zakonima (kao što su npr. Zakon o bezbednsti saobraćaja na putevima, zakonu o carinama, zakonu o javnom redu i miru i drugim zakonima). Prekršajnim pravom se regulišu i delokrug lica, odnosno koja lica mogu biti počinioci prekršaja. Prema zakonu o prekršajima Srbije, subjekti prekšaja su: fizičko lice, pravno lice, odgovorno lice u pravnom licu i odgovorno lice u državnom organu, organ uprave, organ lokalne samouprave i lokalne uprave i preduzetnik. Zakonom je predviđeno nekolika vrsta sankcija, s tim da su najvažnije kazne. Ostale sankcije koje su predviđene Zakonom o prekršajima su: mere upozorenja i zaštitne mere.

Pojam prekršajnog prava je veoma pogodna i česta tema autorskih radova kao što su maturski radovi, seminarski radovi, diplomski radovi ili master radovi.