Upute za objavu članaka

InternetSvastara.com prihvaća samo originalne i kvalitetne članke. Svaki objavljeni članak se pregledava i odobrava od strane administratora.

Prije objave članaka na InternetSvastara.com obratite pažnju na upute, ako se ne pridržavate uputa članak će biti odbijen.

1.Članak mora biti informativnog karaktera i prijavljen u prikladnu kategoriju. Članci o internet stranicama ili servisima koji ne pružaju kvalitetne informacije biti će odbijeni. Članci koji su napisani kao reklama biti će odbijeni.

2. Članak mora sadržavati minimalno 500 riječi.

3. Dozvoljena su 3 kontekstualna linka u tekstu.

4. Dozvoljeno je objaviti sliku ili video u sklopu članka.

5. Tekstovi koji promoviraju sadržaje za odrasle  ( erotika i porno ) ili linkove direktno na affilijat programe koristeći affilijate link biti će odbijeni. Ako promovirate affiliat programe, link je dozvoljen samo putem kljucne riječi u članku.

Zadržavamo pravo da odbijemo autore koji se ne pridržavaju gore navedenih uputa.